• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

ایستگاه تقویت فشار فراشبند ۱۰

شرح پروژه: ارائه خدمات مهندسی پایه ( اولیه) و تهیه مدارک پیمان EPC و بررسی پیشنهادات پیمانکاران و سپس نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای توسعه و بازسازی ایستگاه تقویت فشار گاز که در مسیر خط لوله گاز (“۴۲) اول سراسری و بخشی از خط لوله گاز دوم سراسری که از منطقه استان فارس ( نورآباد) شروع و در طول مسیر این خطوط لوله سراسری ادامه یافته تا منطقه استان گیلان ( شهر صنعتی رشت) در چهار فاز  انجام خواهد شد

 

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران
نوع قرارداد: نظارت کارگاهی و عالیه
محل اجرای پروژه: استان فارس
مبلغ قرارداد:
تاریخ اجرای پروژه: 1398